1. Начин на доставка
ПРОДАЙБГ ООД
доставя своите стоки за страната с помощта на куриерска компания Еконт. За района на Ямбол доставките се договарят между ПРОДАЙБГ ООД и купувача.
Какво включва доставката
В доставката се включват поръчаните стоки, както и съпътстващите ги документи.

2. Срокове за доставка

За цялата страна доставката е в рамките на един работен ден. Единствено изключение са населените места, които не се обслужват ежедневно от посочената по-горе куриерска компания. Тези срокове започват да текат от момента на потвърждаване на заявката.

3. Цени на доставка

Цените за доставка се калкулират при самата поръчка на съотвения продукт или продукти посреством система за начисляване на транспортни разходи.

4. Връщане на стока

Всеки клиент има право да върне стоката по упоменатият от ЗЗП ред и срокове.
Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:
1. сключване на договора - при договор за услуги;
2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:
а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;
3. сключване на договора - при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Потребителят да е предоставил обратно на ПРОДАЙБГ ООД всички покупните документи за стоката в оригинал. А именно: фактура, касов бон / ако плащането е в брой / и приемо предавателен протокол / гаранционна карта.
В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ПРОДАЙБГ ООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ПРОДАЙБГ ООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на ПРОДАЙБГ ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.Транспортните разходи по връщането на стоката към ПРОДАЙБГ ООД е за сметка на КУПУВАЧА
Съгласно ЗЗП за върната стока, при спазени условия цитирани в закона, ПРОДАЙБГ ООД се задължава да възстанови стойността на клиента не по-късно от 14 дни.