Обща информация

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни.

При предлагане на стоки на физически лица, намиращи се в съюза .ПРОДАЙБГ ООД обработва данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в Регламента, а именно законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, като по този начин Ви гарантираме ефективна защита и сигурност.


Информация относно Администратора на лични данни

    Фирма:ПРОДАЙБГ ООД

    Правна форма: ООД

    ЕИК:206766591

    Седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, п.к 8600,  ул.Ягода 4

    е-mail: info@prodai.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

    Наименование: Комисия за защита на личните данни

    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

    Телефон:02 915 3 518

    Email:kzld@government.bg,kzld@cpdp.bg

    Уеб сайт:www.cpdp.bg

I. Вашият акаунт

За по-ефективна защита на Вашите права ПРОДАЙБГ ООД Ви препоръчва да пазите конфиденциалност на потребителското си име и парола, за да ограничите възможността за нежелан достъп до сайта посредством Вашия акаунт от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба на акаунта следва веднага да информирате администратора.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде точна и пълна, тъй като в случай на умишлено предоставени неверни данни носите наказателна отговорност.

При съмнения относно злоупотреба с права при използване на акаунт ПРОДАЙБГ ООД може да откаже достъп до сайта или да закрие акаунт, или да анулира поръчки.

Съгласно нововъведените изисквания следва да знаете, че следните категории данни- информация за продуктите и услугите, как да се използват, информация за плащанията, информация, съдържаща се във файловете с "бисквитки", информация за електронните адреси (посетени сайтове) и информация за използваните устройства, могат да бъдат използвани за маркетингови цели, научни изследвания, оценка на интереси и предпочитания при пазаруване, включително предлагане и представяне на реклами, продукти и услуги, както и за вътрешен анализ.

Предоставените от Вас данни при използване на сайта ще бъдат съхранявани от нас за определен период, тъй като са необходими за извършване на дейности, произтичащи от предоставените услуги.

II. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Според Регламента, субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

1.Информираност

Предоставяйки личните си данни, субектите имат право да получат следната информация: данните, които идентифицират администратора и координати за връзка с него, координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните, целите и правното основание на обработването, законните интереси, преследвани от администратора, получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива, срока, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите за определяне на този срок, съществуването на право да се изиска от администратора достъп до данните, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването им, право да се направи възражение срещу обработването, правото на преносимост на данните, правото на жалба до надзорен орган.

2.Достъп до собствените си лични данни;

Вие имате право да получите от администратора потвърждение дали се обработват личните Ви данни и съответно достъп до тях, като поискате копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

При поискан по надлежния ред достъп Вие имате право да получите и следната информация: целите на обработването, съответните категории лични данни, предвидения срок на съхраняване, съществуващите права за коригиране, изтриване, ограничаване, както и правото на възражение за обработване.

3.Коригиране (ако данните са неточни);

Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, лицето има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.


4. Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

Вие имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, при следните хипотези:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;


-субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването


на данните и няма друго правно основание за обработването;


-субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;


-личните данни са били обработвани незаконосъобразно;


- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.


Администратора на лични данни има право да откаже да изтрие предоставените от Вас данни при изпълнение на правно задължение от обществен интерес, включително в областта на общественото здраве, за научни, исторически изследвания или статистически цели, или при предоставени официални правомощия.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да изпратите имейл на info@prodai.bg с Вашето желание ,като опишете потребителското си име,имейла с ,който се валидирате в системата и телефон за връзка. След получаването на Вашето желание за отказ,наш администратор ще направи проверка на идентичността на Вашите данни и ще Ви уведоми на посочения от Вас имейл за заличаването на Вашия профил и данни в системата на ПРОДАЙБГ ООД.

5. Ограничаване на обработването на лични данни

Вие имате право да ограничите обработването на личните Ви данни или част от тях, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, но в посочения случай Вашият акаунт ще стане неактивен.

Правото на ограничаване възниква в следните случаи: точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаването им, администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

ПРОДАЙБГ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Администраторът съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.


7.Преносимост на личните данни между отделните администратори;

Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие.

Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

7.Възражение спрямо обработването на лични данни;

Субектът на данните има право, по всяко време на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг.

Когато субектът на данни възрази срещу обработването за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

8.Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

9.Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Ако ПРОДАЙБГ ООД – prodai.bg установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Уведомяване не е необходимо в случай, че администраторът е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита.

III.Конфиденциалност

При предлагане на стоки на физически лица, намиращи се в съюза ПРОДАЙБГ ООД – prodai.bg обработва данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в Регламента, а именно законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, като по този начин Ви гарантираме ефективна защита и сигурност.

За да избегнете нежелани посегателства от трети лица, следва да имате предвид, че Вие също следва да пазите личните си данни отговорно, като в тази насока Ви препоръчваме, да пазите паролата си, да избягвате използване на същата парола за различни акаунти, при всяко използване на сайта ни се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, често сменяйте паролата си.

Когато получавате имейли от ПРОДАЙБГ ООД – prodai.bg следва старателно да проверител автентичността им, като имате предвид, че единствените такива са указаните по-горе.

IV. Използване и предпазване на лични данни.

Личната информация, предоставена от потребители/клиенти се използва от ПРОДАЙБГ ООД – prodai.bg за целите на търговията, а именно: за обработка на поръчки, за изпращане на вече закупени продукти, за целите на плащанията, за комуникиране с потребителите/клиентите относно поръчки, продукти, услуги, в това число и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Случаите, в които се изисква предоставяне на лични данни, са когато регистрирате Вашия акаунт, когато търсите определени продукти в сайта, при осъществяване на поръчки и изобщо в случай, когато изпращате съобщения или попълвате формуляр, поместен в сайта.

Имейл адресът представлява лични данни по смисъла на закона, който се администрира и записва за отчитане на резултатите от нашата търговска дейност, в това число и клиентската оценка. Имате право на възражение, което можете да изпратите на посочения имейл адрес info@prodai.bg

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки във връзка със съхранението и предпазването на личните Ви данни, като гарантираме постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработването им, способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент, процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването.

V. ЛЕГАЛНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„ЛИЧНИ ДАННИ“-всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което


може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано,


е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез име, идентификационен


номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за


физическата, физиологичната, генетичната,психическата, умствената, икономическата, културната или социална


идентичност на това физическо лице.


„ОБРАБОТВАНЕ“-означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства,като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.


„АДМИНИСТРАТОР”-физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама


или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.


„НАДЗОРЕН ОРГАН”-независим публичен орган, създаден от държава членка.


Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от ТЕХНО СВЯТ 2019 ЕООД – prodai.bg, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“;URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти.

Също така, ПРОДАЙБГ ООД – prodai.bg може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където ПРОДАЙБГ ООД – prodai.bg публикува реклами, съдържание или анализи, ПРОДАЙБГ ООД – prodai.bg може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузърът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Ако желаете да не получавате реклами от ПРОДАЙБГ ООД – prodai.bg, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от ПРОДАЙБГ ООД – prodai.bg , моля посетете страницата за отказване на абонамента.

За да предоставим правилно стоките/услугите, вашите лични данни могат да бъдат предоставени на нашите доверени бизнес партньори (напр. С цел транспорт и доставка,изпълнение на вноски, застраховки, продажби и услуги за формиране на мнение, маркетинг).

    Поръчките ще се анонимизират, не се изтриват.

При изтичането на законоустановения срок (напр. за целите на данъчната и счетоводната отчетност - 6 години (2190 дни)) за съхранение на лични данни, същите се анонимизират (заменят) безвъзвратно с надписGDPR-ДД-ММ-ГГГГ. Запазват се само полетата държавата, област, град и пощенски код за клиентите и поръчките тъй като те не идентифицират никое конкретно лице.

Пример:

Поръчка № 08855 с получател Джон Смит, email:john@smith.com до адрес гр. София,ул.Примерна №1, ПК: 1000 ;IP адрес:123.456.789.111

ще се анонимизира до вида:

Поръчка № 08855 с получател GDPR-01-06-2018, email:GDPR-18-05-2018 до адрес гр. София,GDPR-18-05-2018, ПК: 1000 ; IP адрес:- - - -

Личните данни се заличават, но всичката останала информация в поръчките се запазва: дата, сума, точно кои артикули са били поръчани.

По този начин нашите отчети ще продължат да работят правилно и ще имаме история на Вашите поръчки. За разлика от други системи където всички данни се изтриват, ние запазваме максимално много от Вашите данни, премахвайки само личните данни.

6. Бисквитки:

Сайтът на ПРОДАЙБГ ООД – prodai.bg използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

    - Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

    - Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Достъпни на САЙТА данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Чрез регистрирането в сайта на ПРОДАЙБГ ООД – prodai.bg, извършване на поръчка и попълването на формуляри с лични данни, потребителите/клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на ПРОДАЙБГ ООД– prodai.bg сайта и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от сайта на ПРОДАЙБГ ООД – prodai.bg и от партньори по договор за маркетинг дейности, при участие в конкурси, промоции, при изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране и т.н.), необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, пазарни изследвания и следене на продажбени данни;
ПРОДАЙБГ ООД– prodai.bg може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, но без ограничения за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

ТЕХНО СВЯТ 2019 ЕООД – prodai.bg ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото от мен сега съгласие.

Информиран съм, че имам право на информация за събираните от мен данни, за правото на достъп до тях, да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да искам обработването на данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен начин на обработване на личните ми данни.